DOCUMENT | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
» DOCUMENT

DOCUMENT

CIRCULAR
1
General Circular No. 3 Year 1998
2
Malaysia Treasury Circullar-Vehicle Management
3
PROCEDURE ON ASSET MENAGEMENT & ASSET LOSS MANAGEMENT
4
605 Act
5
Preparation On Procument Audit and Asset Management By National Audit Department
6
Use of Time Card (punch card) system at Government Offices

GUIDELINES & PROCEDURES
7
ASSET MANAGEMENT PROCEDURE OF UPM
8
STORE MANAGEMENT PROCEDURE
9
VEHICLE MANAGEMENT PROCEDURE
10
GUIDELINES ON SAFETY OFFICE
11
Internal Audit Division 5S Guidelines

TREASURY CIRCULAR
12
Treasury Circular

SLIDE TAKLIMAT
13
Discussion On Staf Attendence Auditing Management (21 Dis 2017)
14
Vehicle Management Talk (18 May 2016)
15
Accauntability Indexs Talk (24 Jun 2016)
16
Aset Verification Year 2017 - Issues and Improvement (14 December 2017)

UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES 1971
17
Warta Kerajaan

TRAINING PLANNER
18
Training Planner AAN Year 2019
19
Training Planner UPM year 2019

Audit Checklist
20
Self- Assessment Audit
21
Financial Management Issues Based on Elements From Audit Accountability Index 2014
22
Self Assessment Audit On Management Audit Attendance Staff Attendance
23
Financial Management Self Assesment
24
SENARAI SEMAK AUDIT KENDIRI PEROLEHAN BEKALAN

AUDIT REFERENCE
25
ACL command reference

MALAYSIA'S PUBLIC UNIVERSITY TRANSFORMATION PROGRAMME BOOK
26
Enhancing University Board Governance And Effectiveness
27
Strengthening Academic Career Pathways and Leadership Development
28
Enhancing University Income Generation, Endowment and Waqf
29
Enhancing Academic Productivity and Cost Efficiency

INTERNAL AUDIT PEER REVIEW
30
Contoh format surat jaminan pembayaran
31
Contoh Permohonan Pendahuluan Pelbagai (2)
32
Borang Tuntutan Belanja Perjalanan Dalam Negeri
33
Daftar Individu @ Organisasi - Pembekal UKM
34
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PENILAIAN PEER REVIEW 2018 2019

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN ASET TAHUN 2019 (senarai aset/inventori aktif setakat 31 Julai 2019)
35
AKADEMI SUKAN
36
FAKULTI PERUBATAN & SAINS KESIHATAN(FPSK)
37
FAKULTI KEJURUTERAAN
38
FAKULTI BIOTEKNOLOGI & SAINS BIOMOLEKUL(FBSB)
39
FAKULTI PERHUTANAN
40
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA(FEM)
41
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN(FPP)
42
FAKULTI SAINS KOMUNIKASI & TEKNOLOGI MAKLUMAT(FSKTM)
43
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR(FPAS)
44
FAKULTI BAHASA MODEN & KOMUNIKASI(FBMK)
45
FAKULTI PERTANIAN
46
FAKULTI REKABENTUK & SENIBINA(FRSB)
47
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR(FPV)
48
FAKULTI SAINS
49
INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK(INSPEM)
50
INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL(IPPH)
51
INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL(IPSAS)
52
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA & PRODUK HUTAN(INTROP)
53
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU(ITMA)
54
INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA(IPPM)
55
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA & SEKURITI MAKANAN(ITAFOS)
56
INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR & SAINS AKUATIK
57
INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN
58
KOLEJ TUN DR. ISMAIL(KTDI)
59
KOLEJ CANSELOR
60
KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH(KOSASS)
61
KOLEJ PENDETA ZA'BA
62
KOLEJ SEPULUH
63
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI MAKANAN(FSTM)
64
KOLEJ DUA BELAS(K12)
65
KOLEJ TIGA BELAS(K13)
66
KOLEJ KEEMPATBELAS(14)
67
KOLEJ TUJUH BELAS(K17)
68
KOLEJ ENAM BELAS(K16)
69
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
70
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK(CADe)
71
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR
72
PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN & KEBOLEHPASARAN GRADUAN(CEM)
73
PUSAT ISLAM
74
PUSAT ALUMNI
75
PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT & ENDOWMEN(WAZAN)
76
PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI(UCTC)
77
PUSAT SUKAN
78
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
79
PUSAT KEBUDAYAAN & KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIS SHAH(PKKSSAAS)
80
PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER(CARE)
81
PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR(PPDN)
82
PUSAT JAMINAN KUALITI(CQA)
83
PUSAT ANTARABANGSA(IO)
84
PUSAT PEMAJUAN & KOMPETENSI BAHASA(CALC)
85
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI(IDEC)
86
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN(RMC)
87
UPM KAMPUS BINTULU (UPMKB)
88
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH(SPS)
89
PEJABAT NAIB CANSELOR
90
PEJABAT BURSAR
91
PEJABAT PEMBANGUNAN & PENGURUSAN ASET(PPPA)
92
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN(PPKKP)
93
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG(PPUU)
94
PEJABAT STRATEGI KORPORAT & KOMUNIKASI(COSCOMM)
95
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN (FEP)
96
BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
97
INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN(IKDPM)
98
BAHAGIAN KAUNSELING
99
INSTITUT BIOSAINS(IBS)
100
BAHAGIAN KESELAMATAN
101
BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR(BHEP)
102
PENERBIT
103
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI(TPU)
104
PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD(PSAS)
105
PEJABAT PENDAFTAR
106
PUTRA SCIENCE PARK(PSP)
INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
C1590593556