DOKUMEN | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» DOKUMEN

DOKUMEN

PEKELILING & SURAT PEKELILING AM
1
Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 1998
2
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia-Pengurusan Kenderaan Kerajaan
3
Akta 605
4
PERSEDIAAN KE AUDIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET OLEH JABATAN AUDIT NEGARA
5
Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (punch card) di Pejabat-Pejabat Kerajaan

PELAN STRATEGIK UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 2021 - 2025
6
Pelan Strategik UPM 2021 - 2025

SLIDE TAKLIMAT
7
Pembentangan Deklarasi Pematuhan Pengurusan Kewangan
8
Taklimat Pengurusan Kenderaan (18 Mei 2016)
9
Taklimat Akauntabiliti dalam pengurusan kewangan (24 Jun 2016)
10
Taklimat Audit Pengurusan Pemantauan Kehadiran Staf (21 Dis 2017)
11
Taklimat Verifikasi Aset Tahun 2017 - Hasl Pemerhatian & Cadangan Tindakan (14 Disember 2017)

GARIS PANDUAN & TATACARA
12
TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH UPM
13
TATACARA PENGURUSAN STOR
14
TATACARA PENGURUSAN KENDERAAN
15
GARIS PANDUAN KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA
16
Garis Panduan 5S Bahagian Audit Dalam
17
PANDUAN PENGUNAAN DIAGNOSTIK PENGURUSAN KEWANGAN
18
Panduan EKSA UPM 2.0
19
Kriteria Penilaian EKSA
20
Infografik : Pengurusan Kontrak
21
Infografik : Pengurusan Aset
22
Infografik : Pengurusan Pelupusan Aset

ARAHAN PERBENDAHARAAN
23
Arahan Perbendaharaan

AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI 1971
24
Warta Kerajaan

Senarai Semak Audit
25
Senarai Semak Kendiri Pusat Tanggungjawab
26
Isu-Isu Pengurusan Kewangan Mengikut Elemen Daripada Pemerhatian Audit Indeks Akauntabiliti 2014
27
Senarai Semak Audit Pengurusan Pemantauan Kehadiran Staf
28
Penilaian Kendiri Pengurusan Kewangan (Fa Mes)
29
SENARAI SEMAK AUDIT KENDIRI PEROLEHAN BEKALAN

RUJUKAN AUDIT
30
ACL command reference

BUKU PROGRAM TRANSFORMASI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA
31
Meningkatkan Tadbir Urus Dan Keberkesanan Lembaga Universiti
32
Memperkukuh Pengembangan Kerjaya Akademik Dan Pembangunan Kepimpinan
33
Meningkatkan Penjanaan Pendapatan, Endowmen Dan Wakaf
34
Meningkatkan Produktiviti Akademik Dan Kecekapan Kos

SYARAHAN EKSEKUTIF 29 SEPTEMBER 2020
35
CABARAN MENGEKALKAN TADBIR URUS YANG BAIK
36
ISU DAN CABARAN PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI
37
DIAGNOSTIK PENGURUSAN KEWANGAN
BAHAGIAN AUDIT DALAM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 1346
03-9769 6176
WWDVGAX:06:24