DOCUMENT | INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
» DOCUMENT

DOCUMENT

CIRCULAR
1
General Circular No. 3 Year 1998
2
Malaysia Treasury Circullar-Vehicle Management
3
PROCEDURE ON ASSET MENAGEMENT & ASSET LOSS MANAGEMENT
4
605 Act
5
Preparation On Procument Audit and Asset Management By National Audit Department
6
Use of Time Card (punch card) system at Government Offices

GUIDELINES & PROCEDURES
7
ASSET MANAGEMENT PROCEDURE OF UPM
8
STORE MANAGEMENT PROCEDURE
9
VEHICLE MANAGEMENT PROCEDURE
10
GUIDELINES ON SAFETY OFFICE
11
Internal Audit Division 5S Guidelines
12
PANDUAN PENGUNAAN DIAGNOSTIK PENGURUSAN KEWANGAN

TREASURY CIRCULAR
13
Treasury Circular

SLIDE TAKLIMAT
14
Discussion On Staf Attendence Auditing Management (21 Dis 2017)
15
Vehicle Management Talk (18 May 2016)
16
Accauntability Indexs Talk (24 Jun 2016)
17
Aset Verification Year 2017 - Issues and Improvement (14 December 2017)

UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES 1971
18
Warta Kerajaan

TRAINING PLANNER
19
Training Planner AAN Year 2019
20
Training Planner UPM year 2019

Audit Checklist
21
Self- Assessment Audit
22
Financial Management Issues Based on Elements From Audit Accountability Index 2014
23
Self Assessment Audit On Management Audit Attendance Staff Attendance
24
Financial Management Self Assesment
25
SENARAI SEMAK AUDIT KENDIRI PEROLEHAN BEKALAN

AUDIT REFERENCE
26
ACL command reference

MALAYSIA'S PUBLIC UNIVERSITY TRANSFORMATION PROGRAMME BOOK
27
Enhancing University Board Governance And Effectiveness
28
Strengthening Academic Career Pathways and Leadership Development
29
Enhancing University Income Generation, Endowment and Waqf
30
Enhancing Academic Productivity and Cost Efficiency

INTERNAL AUDIT PEER REVIEW
31
Contoh format surat jaminan pembayaran
32
Contoh Permohonan Pendahuluan Pelbagai (2)
33
Borang Tuntutan Belanja Perjalanan Dalam Negeri
34
Daftar Individu @ Organisasi - Pembekal UKM
35
GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PENILAIAN PEER REVIEW 2018 2019

INDEKS AKAUNTABILITI PENGURUSAN ASET TAHUN 2019 (senarai aset/inventori aktif setakat 31 Julai 2019)
36
AKADEMI SUKAN
37
FAKULTI PERUBATAN & SAINS KESIHATAN(FPSK)
38
FAKULTI KEJURUTERAAN
39
FAKULTI BIOTEKNOLOGI & SAINS BIOMOLEKUL(FBSB)
40
FAKULTI PERHUTANAN
41
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA(FEM)
42
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN(FPP)
43
FAKULTI SAINS KOMUNIKASI & TEKNOLOGI MAKLUMAT(FSKTM)
44
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR(FPAS)
45
FAKULTI BAHASA MODEN & KOMUNIKASI(FBMK)
46
FAKULTI PERTANIAN
47
FAKULTI REKABENTUK & SENIBINA(FRSB)
48
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR(FPV)
49
FAKULTI SAINS
50
INSTITUT PENYELIDIKAN MATEMATIK(INSPEM)
51
INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL(IPPH)
52
INSTITUT PENGAJIAN SAINS SOSIAL(IPSAS)
53
INSTITUT PERHUTANAN TROPIKA & PRODUK HUTAN(INTROP)
54
INSTITUT TEKNOLOGI MAJU(ITMA)
55
INSTITUT PENYELIDIKAN PENUAAN MALAYSIA(IPPM)
56
INSTITUT PERTANIAN TROPIKA & SEKURITI MAKANAN(ITAFOS)
57
INSTITUT ANTARABANGSA AKUAKULTUR & SAINS AKUATIK
58
INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN
59
KOLEJ TUN DR. ISMAIL(KTDI)
60
KOLEJ CANSELOR
61
KOLEJ SULTAN ALAEDDIN SULEIMAN SHAH(KOSASS)
62
KOLEJ PENDETA ZA'BA
63
KOLEJ SEPULUH
64
FAKULTI SAINS & TEKNOLOGI MAKANAN(FSTM)
65
KOLEJ DUA BELAS(K12)
66
KOLEJ TIGA BELAS(K13)
67
KOLEJ KEEMPATBELAS(14)
68
KOLEJ TUJUH BELAS(K17)
69
KOLEJ ENAM BELAS(K16)
70
PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI
71
PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK(CADe)
72
PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR
73
PUSAT PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN & KEBOLEHPASARAN GRADUAN(CEM)
74
PUSAT ISLAM
75
PUSAT ALUMNI
76
PUSAT PENGURUSAN WAKAF, ZAKAT & ENDOWMEN(WAZAN)
77
PUSAT TRANSFORMASI KOMUNITI UNIVERSITI(UCTC)
78
PUSAT SUKAN
79
PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
80
PUSAT KEBUDAYAAN & KESENIAN SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIS SHAH(PKKSSAAS)
81
PUSAT SUMBER DAN PENDIDIKAN KANSER(CARE)
82
PUSAT PENGIMEJAN DIAGNOSTIK NUKLEAR(PPDN)
83
PUSAT JAMINAN KUALITI(CQA)
84
PUSAT ANTARABANGSA(IO)
85
PUSAT PEMAJUAN & KOMPETENSI BAHASA(CALC)
86
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI(IDEC)
87
PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN(RMC)
88
UPM KAMPUS BINTULU (UPMKB)
89
SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH(SPS)
90
PEJABAT NAIB CANSELOR
91
PEJABAT BURSAR
92
PEJABAT PEMBANGUNAN & PENGURUSAN ASET(PPPA)
93
PEJABAT PENGURUSAN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN(PPKKP)
94
PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG(PPUU)
95
PEJABAT STRATEGI KORPORAT & KOMUNIKASI(COSCOMM)
96
FAKULTI EKONOMI & PENGURUSAN (FEP)
97
BAHAGIAN KEMASUKAN & BAHAGIAN URUS TADBIR AKADEMIK
98
INSTITUT KAJIAN DASAR PERTANIAN & MAKANAN(IKDPM)
99
BAHAGIAN KAUNSELING
100
INSTITUT BIOSAINS(IBS)
101
BAHAGIAN KESELAMATAN
102
BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR(BHEP)
103
PENERBIT
104
TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI(TPU)
105
PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD(PSAS)
106
PEJABAT PENDAFTAR
107
PUTRA SCIENCE PARK(PSP)

EXECUTIVE TALK 29 SEPTEMBER 2020
108
CABARAN MENGEKALKAN TADBIR URUS YANG BAIK
109
ISU DAN CABARAN PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI
110
FINANCIAL MANAGEMENT DIAGNOSTIK
INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
CUMETAZ:19:18