| INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

 

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
  • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
  • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pihak Pusat Tanggungjawab(PTJ) bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh universiti.

 

  1. Garis Panduan Pengurusan Aset
  2. Garis Penduan Pengurusan Stor
  3. Garis Panduan Pengurusan Kenderaan

 

Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan tugas seharian dengan tujuan mencapai wawasan UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia disamping meberntuk pekerja yang berkualiti. Justeru itu, semua staf Universiti Putra Malaysia perlu menghayati etika kerja yang seragam secara berterusan dan akhirnya dapat menyatukan pemikiran dan arah tindakan semua staf ke arah pencapaian wawasan, misi dan matlamat universiti.

 

  1. Peranan Warga UPM
  2. Nilai Murni
  3. Prinsip Etika Kerja
  4. Jauhi Perilaku

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pelajar UPM bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang positif di UPM.

 

 

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value to and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

The Internal Audit Division has three sections that play an important role in the administration and auditing at UPM. Each section is headed by the Unit Head that responsible by the Head of Internal Audit.

  

 

The establishment of the Internal Audit Heads Committee (JKAD) is in line with the proposal to establish cooperation between the Internal Auditors In All IPTAs which have been approved by the Public Universities Bills Registrar Meeting. 3/2002 on September 22, 2002.

The purpose of the establishment of JKAD is to increase accountability in administrative management to create uniformity among all Public Universities covering the efficiency of the auditing system, internal control evaluation, system development and discussion forum to improve the efficiency of university management.

To learn more about the functions and roles of JKAD please click on the following link:

JKAD WEBSITE

CUMESAP:18:47