Rancangan Malaysia Kedua Belas Bertujuan Untuk Meningkatkan Penerapan Teknologi | BAHAGIAN AUDIT DALAM
» ARTIKEL » Rancangan Malaysia Kedua Belas Bertujuan untuk Meningkatkan Penerapan Teknologi

Rancangan Malaysia Kedua Belas Bertujuan untuk Meningkatkan Penerapan Teknologi

Perdana Menteri Malaysia melancarkan Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) pada 27 September 2021. Menurut ringkasan eksekutif menyatakan, RMKe-12 disandarkan pada tiga tema utama, iaitu menjana semula ekonomi, memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusif serta melonjakkan kemampanan.

Empat pemangkin dasar pemangkin iaitu mengembangkan bakat masa depan, mempercepat penggunaan dan inovasi teknologi, meningkatkan hubungan dan infrastruktur pengangkutan serta memperkukuhkan perkhidmatan awam akan menyokong pencapaian tema-tema ini.

Pemangkin dasar ini akan menjadi asas pembangunan Malaysia dalam tempoh lima tahun ke depan dan seterusnya.

Tema 1: Menjana Semula Ekonomi

Tema 1 memberi tumpuan untuk mengembalikan momentum pertumbuhan sektor ekonomi utama dan mendorong industri strategik dan berimpak tinggi serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS) untuk meletakkan semula pertumbuhan dalam landasan yang mampan serta memperkukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan global. Malaysia akan beralih ke aktiviti ekonomi bernilai tambah dan berkemahiran tinggi serta menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi yang dipacu oleh teknologi termaju.

Dalam tempoh lima tahun akan datang, usaha bersepadu akan dilaksanakan untuk mencergaskan semula semua sektor ekonomi iaitu perkhidmatan, pembuatan, pertanian, perlombongan dan penggalian serta pembinaan.

Tumpuan juga akan diberi untuk mempercepat pengembangan lapan industri dan aktiviti berimpak tinggi dan strategik, iaitu elektrik dan elektronik (E&E), perkhidmatan global (GS), aeroangkasa, kreatif, pelancongan, halal, pertanian pintar dan biojisim. Di samping itu, usaha akan dilaksanakan untuk memperkuat penyertaan PMKS dalam ekonomi dan meningkatkan keupayaan keusahawanan.

 

Tema 2: Memperkukuhkan Keselamatan, Kesejahteraan dan Inklusiviti

Tema 2 akan memberi tumpuan kepada pengukuhan keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti. Penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan akan terus menjadi tumpuan dalam meningkatkan tahap kesihatan penduduk. Usaha untuk meningkatkan kesiapsiagaan melawan pelbagai jenis penyakit dan memperluas liputan penjagaan kesihatan akan diteruskan. Bekalan rumah mampu milik yang berkualiti akan dipertingkat dengan menambah baik akses kepada rumah mampu milik dan tadbir urus serta memastikan pembangunan perumahan yang inklusif. Selain itu, usaha akan dipergiat untuk mempercepat pembangunan wilayah dan negeri, serta merapatkan jurang pembangunan antara kawasan luar bandar dan bandar.

Tema 3: Melonjakkan Kemampanan

Tema 3 memberi tumpuan kepada memajukan pertumbuhan hijau serta meningkatkan kelestarian tenaga dan mengubah sektor perairan. Tempoh lima tahun akan datang akan menyaksikan peralihan seluruh negara kepada amalan ekonomi dan gaya hidup yang lebih mampan yang menghargai khazanah semula jadi dan kesihatan alam sekitar.

Peralihan ini akan menangani isu perubahan iklim, amalan penggunaan dan pengeluaran yang tidak mampan, kehilangan biodiversiti, pelaksanaan dasar yang tidak selaras dan pengurusan sumber air yang tidak efisien. Dalam RMKe-12, pertumbuhan hijau akan dipertingkat untuk mencapai kemampanan dan daya tahan.

Empat Pemangkin Dasar Rancangan Kedua Belas

Pencapaian sasaran yang ditetapkan di bawah tiga tema mengatur semula ekonomi, memperkuat keamanan, kesejahteraan dan inklusif, serta memajukan kelestarian disokong oleh empat pemangkin dasar pemangkin yang fokus pada pengembangan bakat masa depan, mempercepat penggunaan teknologi dan inovasi, meningkatkan konektivitas dan infrastruktur pengangkutan serta memperkukuhkan perkhidmatan awam.

  1. Membangunkan bakat masa depan

Sasaran pertumbuhan RMKe-12 akan memerlukan pembangunan bakat berkemahiran tinggi untuk memenuhi keperluan ekonomi yang berkembang. Antara inisiatif utama yang akan dilaksana bagi penjajaran semula pasaran buruh termasuk mempromosikan CE dan penyertaan buruh yang adil, serta memperkuat sokongan pasaran buruh. Di samping itu, peningkatan kualiti pendidikan dan memanfaatkan teknologi baru akan menjadi inisiatif utama untuk meningkatkan sistem pendidikan dan latihan.

  1. Mempercepat penerimagunaan teknologi dan inovasi

RMK akan mempercepat penerimagunaan teknologi digital dan mencipta teknologi termaju untuk Malaysia membuka peluang baharu. Ini akan memaksimumkan potensi ekonomi digital serta mencapai pertumbuhan sosio-ekonomi yang inklusif, bertanggungjawab dan berterusan.

Bakat dan kemahiran yang diperlukan untuk memacu ekonomi digital dan Revolusi Perindustrian Keempat (4IR) akan ditingkatkan, sementara pemyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi (R&D&C&I) akan dipergiatkan. Malaysia juga akan menarik pelaburan secara agresif dalam ekonomi digital untuk menjadi peneraju serantau. Tumpuan akan diberikan pada pengarusutamaan digitalisasi untuk pembangunan inklusif, mempercepat R&D&C&I serta memanfaatkan potensi teknologi termaju.

  1. Menambah baik ketersambungan dan infrastruktur pengangkutan

Penyediaan infrastruktur pengangkutan dan logistik yang cekap dan inklusif akan terus diberi perhatian dengan meningkatkan kebolehcapian pengangkutan awam, mempertingkat fasilitasi perdagangan dan memperkukuh institusi serta rangka kerja kawal selia.

  1. Memperkukuh perkhidmatan awam

Transformasi perkhidmatan awam melalui pendekatan keseluruhan kerajaan akan menjadi pemacu perubahan dalam memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekap dan berkesan serta memanfaatkan sumber sedia ada secara optimum.

Sasaran Terpilih Rancangan Kedua Belas

 

Dalam tempoh RMKe-12, ekonomi global dijangka kembali mencapai momentum pertumbuhan berikutan pemulihan daripada pandemik COVID-19. Perdagangan dunia dijangka berkembang sebanyak 5.3% setahun, disokong terutamanya oleh prestasi perdagangan yang lebih baik dari pasaran baru muncul dan negara membangun.Kredit: Rancangan Malaysia Kedua Belas (2021-2025), Ringkasan Eksekutif, pdf.

Seiring dengan pemulihan ekonomi global, ekonomi Malaysia dijangka berkembang antara 4.5% dan 5.5% setahun, menghasilkan PNK per kapita yang lebih tinggi sebanyak RM57,882 atau AS $ 14.842 pada tahun 2025.

Usaha untuk mempercepat peningkatan produktiviti akan diteruskan di bawah RMKe-12, yang akan menyumbang kepada pertumbuhan produktiviti pekerja yang lebih tinggi. Tumpuan akan diberi pada mempercepat kesediaan mendepani 4IR, menyediakan persekitaran yang menyokong ekonomi digital, mempergiat R&D&C&I serta membangunkan bakat yang diperlukan.

Secara keseluruhan, RMKe-12 akan memberi tumpuan kepada beberapa keutamaan strategik yang akan mengubah Malaysia. Ia merupakan panduan yang amat kritikal kepada Malaysia dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ketidakpastian ekonomi global. RMKe-12 dirangka bagi menjana pemulihan ekonomi yang mampan serta menyediakan perlindungan sosial yang lebih baik untuk kumpulan masyarakat yang mudah terjejas.

 

Carian artikel oleh : Pn. Nurfarah Hanani Binti Abdul Hamed

Tarikh Input: 22/10/2021 | Kemaskini: 22/10/2021 | nurmiera

PERKONGSIAN MEDIA

BAHAGIAN AUDIT DALAM
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 1346
03-9769 6176
WWLeJA1:09:15