UTAMA | BAHAGIAN AUDIT DALAM

Piagam Pelanggan Audit Dalam

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
  • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
  • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

Garis Panduan Pengurusan Kewangan

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pihak Pusat Tanggungjawab(PTJ) bagi memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan dengan teratur mengikut pekeliling dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh universiti.

  1. Garis Panduan Pengurusan Aset
  2. Garis Penduan Pengurusan Stor
  3. Garis Panduan Pengurusan Kenderaan

 

Takrif Etika Kerja

Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan tugas seharian dengan tujuan mencapai wawasan UPM untuk menjadi universiti bertaraf dunia disamping meberntuk pekerja yang berkualiti. Justeru itu, semua staf Universiti Putra Malaysia perlu menghayati etika kerja yang seragam secara berterusan dan akhirnya dapat menyatukan pemikiran dan arah tindakan semua staf ke arah pencapaian wawasan, misi dan matlamat universiti.

 

Audit Dalam adalah suatu aktiviti bebas yang berobjektifkan pemberi jaminan dan juga perundingan untuk menambah nilai dan menambahbaik operasi organisasi. Ianya juga membantu organisasi mencapai objektif dengan menggunakan pendekatan yang  sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menambahbaik keberkesanan proses tadbir urus, kawalan dan pengurusan risiko.

Bahagian Audit Dalam mempunyai 3 Seksyen yang memainkan peranan penting dalam setiap perjalanan pentadbiran dan pengauditan di UPM. Setiap Seksyen juga diketuai oleh ketua unit yang dipertanggungjawabkan oleh Ketua Audit Dalam.

 

Penubuhan Jawatankuasa Ketua-Ketua Audit Dalam (JKAD) adalah selaras dengan cadangan mewujudkan kerjasama diantara Juruaudit Dalam Di Semua IPTA yang telah diperakukan oleh Mesyuarat Pendaftar-Pendaftar universiti Awam Bil. 3/2002 pada 22 September 2002. 

Tujuan penubuhan JKAD adalah bagi meningkatkan akauntabiliti dalam pengurusan pentadbiran untuk mewujudkan keseragaman antara semua Universiti Awam yang meliputi kecekapan sistem pengauditan, penilaian kawalan dalaman, pembangunan sistem serta menjadi forum perbincangan untuk meningkatkan kecekapan pengurusan universiti.

Bagi mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi dan peranan JKAD sila klik pada pautan berikut:

JKAD WEBSITE

Bahagian Audit Dalam UPM beriltizam :-

  • Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan kepada standard pengauditan antarabangsa;
  • Menyediakan laporan audit yang seimbang, jelas dan mudah difahami; dan
  • Memberi pendapat dan syor-syor yang membina.

 

Berikut adalah beberapa pautan yang boleh dirujuk oleh pelajar UPM bagi mewujudkan persekitaran kehidupan yang positif di UPM.

1. Akta Universiti dan Kolej Universiti Tahun 1971

artikel
4 Cara Pemimpin Menguruskan Konflik Pekerja dengan Berkesan
Penyelesaian konflik adalah kejadian harian di tempat kerja yang dapat mendorong atau mengganggu momentum pemimpin, pasukan atau seluruh organisasi. Tempat kerja boleh menjadi persekitaran yang beracun apabila para pemimpin membiarkan konflik membebankan dan bukannya menghadapinya secara langsung. Menguruskan konflik pekerja boleh menjadi perkara yang sukar. Terutamanya apabila anda tidak terbiasa dengan ekosistem yang lebih besar di mana individu atau jabatan tertentu yang mencipta konflik beroperasi, dan bagaimana usaha untuk menyelesaikan konflik akan bergema di seluruh ekosistem tersebut.
4 Cara Pemimpin Menguruskan Konflik Pekerja dengan Berkesan
Konsep Audit Dalam menurut Perspektif Islam
Konsep Audit Dalam menurut Perspektif Islam
BUDAYA INTEGRITI PENJAWAT AWAM
BUDAYA INTEGRITI PENJAWAT AWAM
Artikel-artikel lain...
berita
KEPERLUAN PENDIGITALAN DALAM PENGAUDITAN
KEPERLUAN PENDIGITALAN DALAM PENGAUDITAN
Putrajaya, 20 Febuari 2023 – Pengurusan yang bersistematik dan pemantauan yang teratur dalam sesuatu tugasan pengauditan adalah kaedah yang terbaik bagi memastikan setiap penemuan audit diberi perhatian dan diambil tindakan.
pengumuman
Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: eJOBS

aktiviti
ikuti kami
fb.png
youtube.png
insta.png
tiktok.png
WWDVGAZ:06:46